Apakah WIFI?

Apakah WIFI?

Wi -Fi adalah nama teknologi rangkaian yang paling popular yang menggunakan gelombang radio untuk menyediakan rangkaian sambungan berkelajuan tinggi tanpa wayar . Satu tanggapan salah yang biasa ialah bahawa istilah Wi -Fi adalah singkatan daripada “wireless fidelity,” namun ini tidak benar . Wi -Fi adalah frasa tanda dagang yang bermakna IEEE 802.11x semata-mata.
Wi -Fi Alliance, organisasi yang memiliki Wi -Fi berdaftar mentakrifkan Wi -Fi sebagai, mana-mana “rangkaian kawasan setempat tanpa wayar ( WLAN) produk yang berasaskan kepada piawaian Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik ( IEEE) 802,11 . ”
Pada mulanya, Wi -Fi digunakan untuk menggantikan hanya piawaian 2.4GHz 802.11b , namun Wi -Fi Alliance telah memperluaskan penggunaan generik istilah Wi -Fi untuk memasukkan apa-apa jenis rangkaian atau produk WLAN berdasarkan mana-mana daripada 802.11 piawaian, termasuk 802.11b, 802.11a , dua-jalur dan sebagainya, dalam usaha untuk menghentikan kekeliruan tentang LAN antara operasi tanpa wayar.